Overview of multiple sclerosis (MS) and systemic lupus erythematosus (SLE)

Main Article Content

Ceren Canatar
Furkan Ayaz

Abstract

Autoimmune diseases occur as a result of the immune response of the living organism against its own antigens. Some factors may have an effect on the formation of the autoimmune diseases that adversely affect some tissues, organs and systems. In general, the goals of the treatment approaches that should be applied for some autoimmune diseases are to alleviate the symptoms encountered in the development of the disease and to increase the vital functions of the organs and tissues that are affected by the inflammation. Multiple sclerosis (MS) and systemic lupus erythematosus (SLE) diseases are among some common autoimmune diseases. In this review study we will be focusing on both of these diseases.

Article Details

How to Cite
Canatar , C. ., & Ayaz, F. . . (2022). Overview of multiple sclerosis (MS) and systemic lupus erythematosus (SLE). Engineering Applications, 1(2), 163–169. Retrieved from https://publish.mersin.edu.tr/index.php/enap/article/view/747
Section
Articles

References

Düzgün, N. (2014). İmmün sistemin tanıtımı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 97-122.

Songu, M., & Katılmış, H. (2012). Enfeksiyondan korunma ve immün sistem. Journal of Medical Updates, 2(1), 31-42.

Işıtmangil, G., & Demirtunç, R. (2012). Basic Terminology Of Immunogenetics. The Medical Journal Of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, 52(1), 45-51.

Özbek, M. (2014). T Lenfositlerin Gelişimi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, 2(2), 104-113.

Stojanovich, L., & Marisavljevich, D. (2008). Stress as a trigger of autoimmune disease. Autoimmunity reviews, 7(3), 209-213.

Ngo, S. T., Steyn, F. J., & McCombe, P. A. (2014). Gender differences in autoimmune disease. Frontiers in neuroendocrinology, 35(3), 347-369.

Efendi, H., Yandım Kuşcu, D. (2018). Multipl Skleroz Tanı ve Tedavi Kılavuzu.

Öztürk, S., Aytaç, G., Kızılay, F., Sindel, M. (2017). Multipl Skleroz. Akdeniz Tıp Dergisi, 3(3), 137-147.

Ghasemi, N., Razavi, S., & Nikzad, E. (2017). Multiple sclerosis: pathogenesis, symptoms, diagnoses and cell-based therapy. Cell Journal (Yakhteh), 19(1), 1.

Ulucan Karnak, F. (2020). Multıpl Skleroz Hastalığına Karşı Tedavi Yaklaşımları. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(2), 49-54.

Terzi, M., & Onar, M.K. (2009). Multipl Sklerozda klinik ve demografik özellikler. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 21(4).

Goldenberg, M. M. (2012). Multiple sclerosis review. Pharmacy and therapeutics, 37(3), 175.

Özakbaş, S. (2011). Multipl Sklerozda Semptomatik Tedavi/Symptomatic Menagement in Multiple Sclerosis. Noro-Psikyatri Arsivi, 48, 83.

Akkuş, Y., Kapucu, S. (2006). Multipl skleroz ve hasta eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 13(2), 57-63.

Karantay Mutluay, F. K. (2006). Multipl skleroz rehabilitasyonu. Türk Nöroloji Dergisi, 12(2), 134-143.

Özkarabulut, A.H., Onur, H.N., Yaşar, İ. (2018). Multiple Skleroz (MS) hastalığı öncesi ve sonrası beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması, yeterli ve dengeli beslenmenin ms ataklarına olan etkisinin irdelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (6), 535-550.

Garg, N., & Smith, T. W. (2015). An update on immunopathogenesis, diagnosis, and treatment of multiple sclerosis. Brain and behavior, 5(9), e00362.

Soyder Kuş, C.N., Zorlu, Y., Çoker, I., Şener, U., Altınel, Ö. (2004). RR Tip Multipl Skleroz Hastalarında HLA DQ Antijenlerinin Dağılımı. SSK Tepecik HastDerg, 14(2):95-100.

Mirza, M. (2002). The etiology and the epidemiology of multiple sclerosis. Erciyes Medical Journal, 24(1), 40-47.

Kılıç, H. (2009). Elazığ bölgesinde multipl skleroz tanısı ile izlenen hastaların epidemiyolojik, demografik özellikleri ve ailesel sıklığı/Epidemiological, demographical features and familial frecuency of the patients with multiple sclerosis followed in region Elaziğ. (Uzmanlık Tezi)

Huang, W. J., Chen, W. W., & Zhang, X. (2017). Multiple sclerosis: Pathology, diagnosis and treatments. Experimental and therapeutic medicine, 13(6), 3163-3166.

Karakulak, E. Z. (2018). Multipl skleroz hastalarında kronik özürlülük oluşturan semptomlar üzerinde transkranyal direk akımın (TDCS) etkilerinin araştırılması (Master'sthesis, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Özdemir, M., Ayaz, A. (2020). Multipl Skleroz’da K Vitamininin Rolü Var Mıdır? Kocatepe Tıp Dergisi, 21(4), 362-369.

Altıntaş, A., Esen, F. (2008). Multipl Skleroz İmmunopatogenezi. Nöropsikiyatri Arşivi

Sevim, S. (2016). Multipl skleroz atakları üzerine güncelleme: Tanım, patofizyoloji, özellikler, taklitçiler ve tedavi. Turk J Neurol, 22, 99-108.

Loma, I., Heyman, R. (2011). Multiple sclerosis: pathogenesis and treatment. Current neuropharmacology, 9(3), 409-416.

Dargahi, N., Katsara, M., Tselios, T., Androutsou, M. E., De Courten, M., Matsoukas, J., &Apostolopoulos, V. (2017). Multiple sclerosis: immunopathology and treatment update. Brain sciences, 7(7), 78.

Tüzün, E. (2011). Multipl Skleroz Patogenezinde B Hücrelerinin Rolü ve B Hücre Karşıtı. Archives of Neuropsychiatry, 48(2), 73-8.

Akman Demir, G. (2010). Multipl Skleroz Tedavisi. Klinik Gelişim, 23(1), 65-70.

Shroff, G. (2018). A review on stem cell therapy for multiple sclerosis: special focus on human embryonic stem cells. Stem cells and cloning: advances and applications, 11, 1.

Özkaraman A., Uzgör, F. (2019). Sistemik Lupus Eritematozus ve Hemşirelik Yönetimi ve Hemşirelik Yönetimi. Kocaeli Tıp Dergisi, 8(3), 69-79.

Fava, A., & Petri, M. (2019). Systemic lupus erythematosus: diagnosis and clinical management. Journal of autoimmunity, 96, 1-13.

Maidhof, W., & Hilas, O. (2012). Lupus: an overview of the disease and management options. Pharmacy and Therapeutics, 37(4), 240.

Pehlivanoğlu, C., Bilge, I., Aksu, B., Yılmaz, A., Yıldırım, Z. Y., Yılmaz, Y., Kılıçaslan, I., Sevinç, Emre, S. (2015). Yaşamı Tehdit Eden Sistemik Lupus Eritematozus Vakasında Rituksimab Tedavisi. Çocuk Dergisi, 15(3), 107-110.

Serin, S., Tatar, K. K., & Saler, T. (2014). İnfektif Endokarditle Karışan Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu. Medical Bulletin of Haseki/Haseki Tip Bulteni, 52(3).

Manson, J.J., Rahman, A. (2006). Systemic lupus erythematosus. Orphanet Journal of Rare Diseases, 1:6.

Cojocaru, M., Cojocaru, I. M., Silosi, I., &Vrabie, C. D. (2011). Manifestations of systemic lupus erythematosus. Maedica, 6(4), 330-336.

Pan, L., Lu, M.P., Wang, J.H., XU, m., Yang, S.R. (2020). Immunological pathogenesis and treatment of systemic lupus erythematosus. World Journal of Pediatrics, 16(1), 19-30.

Kuhn, A., Bonsmann, G., Anders, H. J., Herzer, P., Tenbrock, K., & Schneider, M. (2015). The diagnosis and treatment of systemic lupus erythematosus. Deutsches Ärzteblatt International, 112(25), 423.

Yükselmiş, Ö. (2020). Hidroksiklorokin ile Uzun Süreli Tedavi Altında Olan sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarda Covid-19’un Prevelansı ve Klinik Seyri. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 7(1), 1-15.

Artım Esen, B., İnanç, M. (2005). Sistemik lupus eritematozus etyopatogenezinde virüslerin rolü. Journal of Istanbul Faculty of Medicine, 68(3), 85-91.

Chandrashekara, S. (2012). The treatment strategies of autoimmune disease may need a different approach from conventional protocol: a review. Indian journal of pharmacology, 44(6), 665.

Canatar, C., & Ayaz, F. (2022). Mast cells and their importance for the immune system. Advanced Engineering Days (AED), 4, 18-19.