Mühendislikte Yol Bilgisi ve Projesi

Yazarlar

  • Murat Yakar
  • Atilla Karabacak
  • Vahdettin Demir
  • Fatih Tükenmez

Anahtar Kelimeler:

Harita Mühendisliği- İnşaat Mühendisliği- Harita ve Kadastro- Yol Bilgisi ve Projesi

Özet

Bu kitap Üniversitelerin başta Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Harita ve Kadatsro Teknikerliği, İnşaat Teknikerliği ve Ulaştırma Teknikerliği vb. bölümlerinde okutulmakta olan Yol Projesi, Yol Tasarımı vb. derslerinde kullanılmak için hazırlanmıştır. Yol projesi diğer mühendisliklerlede ilişkili olduğundan tüm mühendislik alanlarında yararlanmak isteyenler için kaynak kitap olarak kullanılabilir.

Yol tasarımı ve uygulamaları başlı başına bir mühendistlik olduğu söylenebilirki bu teknik mühendislere Yol Mühendisi diyebiliriz. Tasarlanacak yol, ekonomik olmalı, proje standartlarının uygulanabileceği bir güzergâh olmalı, güvenli seyahat imkânı vermeli, değişen iklim koşulları hesaba katılmalı vb. birçok faktör dikkate alınmalıdır. Harita Mühendisi daha hiçbir insanın gitmediği yere gider ve oranın haritasının yaparak işe başlar, diğer mühendisliklerle yol projesini hazırlar sonra arazi ekibine sürekli kot ve koodinat vererek çalıştırır, yapılacak sanat yapılarını ve yolu, proje kot ve koordinatlarına göre yaptırır, proje yapıldığında yine her aşamasında ölçerek kontrol eder. Daha sonra yolu yapılınca diğer insanlar oralara gelebilir. Harita mühendisi olmadan bir yol yapılmak istenirse ancak nereye çıkacağı belli olmayan bir tünel yapılır. Yine bir yolu beton veya asfalt diye düşenmek yanlıştır her aşaması incelikle ölçülen mühendislik eseridir.

Bu kitapta araziye uygun güzergâh çiziminden başlanarak yol mühendisliğinin aşamaları anlatılmıştır. Konuların daha iyi kavranılması için örnek problemlerle konular anlatılmıştır.

Meslek yaşamımızın birikimleri olan ders notlarının üzerinde yoğun bir emek harcanarak bu kitap yazıldı, eksiklik ve yanlışlıkların olabileceği düşünülerek, kullanıcılardan hoşgörülü olmaları beklenmektedir. Eksikliklerin bildirilmesi halinde süreç içerisinde düzeltileceği ve geliştirileceği düşünülmektedir.

Kitabımızda birçok değerli hocalarımızın kitaplarından, ders notlarından ve makalelerinden yararlanılmış, yabancı kaynaklar taranmıştır, hepsine teşekkür ederiz.

Kitapta şekil çizimleri için Mühendis Engin KANUN ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Kitabın öğrencilere, kullanıcılara ve mesleğimize katkı sağlaması dileğiyle…

Referanslar

Akpınar, M. V. (2017). Örneklerle Karayolu Tasarımı, Birsen yayınevi, 280, İstanbul.

Akyılmaz, O., Acar, M. ve Özlüdemir, M. T. (2007). Koordinat Dönüşümünde En Küçük Kareler ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri. HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 97, 15-22.

Akyürek, S., Yılmaz, M. A. ve Taşkıran, M. (2012). İnsansız Hava Araçları: Muhabere Alanında ve Terörle Mücadelede Devrimsel Dönüşüm, Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara.

Alptekin, A., Çelik, M. Ö., Kuşak, L., Ünel, F. B. and Yakar, M. (2019). Anafi Parrot’un heyelan bölgesi haritalandirilmasinda kullanimi. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 1(1), 33-37.

Alptekin, A., Çelik, M. Ö. ve Yakar, M. (2019). Anıtmezarın yersel lazer tarayıcı kullanarak 3B modellenmesi. Türkiye Lidar Dergisi, 1(1), 1-4.

Alptekin, A., Fidan, Ş., Karabacak, A., Çelik, M. Ö. ve Yakar, M. (2019). Üçayak Örenyeri'nin yersel lazer tarayıcı kullanılarak modellenmesi. Türkiye Lidar Dergisi, 1(1), 16-20.

Alshawabkeh, Y. ve Haala, N. (2004). Integration of Digital Photogrammetry and Laser Scanning for Heritage Documentation. ISPRS XX. Symposium, Com. V., WG 4, 12-23 July 2004, İstanbul.

Alyilmaz, C., Yakar, M. and Yilmaz, H. M. (2010). Drawing of petroglyphs in Mongolia by close range photogrammetry. Scientific Research and Essays, 5(11), 1216-1222.

Anderson, K. ve Gaston, K. J. (2013). Lightweight unmanned aerial vehicles will revolutionize spatial ecology. Frontiers in Ecology and the Environment, 11 (3), 138-146.

Atasoy, V. (2016). Arazi Ölçmeleri. 2. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa.

Austin, R. (2010). Unmanned aircraft systems: UAVS design, development and deployment, United Kingdom, John Wiley & Sons Ltd, p.

Avcıoğlu, M. (2011). Karayolu İnşaatı Birsen Yayınevi, 713, İstanbul.

Aydın, Ö. (1984). Ölçme Bilgisi 1, İstanbul.

Baykar, (2019). Bayraktar Taktik İHA. Türkiye, http://baykarsavunma.com/sistemler-2/bayraktar-taktik-iha/: [08 Haziran 2019].

Bayrak, T. ve Asri, İ. (2011). İnşaat Mühendisleri için Ölçme Bilgisi Ders Notları, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane.

Bektaş, S. (2009). Pratik Jeodezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ISBN 978-975-7636-65-6, Samsun.

Bhola, R., Krishna, N. H., Ramesh, K. N., Senthilnath, J. ve Anand, G. (2018). Detection of the power lines in UAV remote sensed images using spectral-spatial methods. Journal of Environmental Management, 206, 1233-1242.

Bitelli, G., Dubbini, M. ve Zanattu, A. (2004). Terrestrial Laser Scannimg and Digital Photogrammetry Tecniques to Monitor Landslide Bodies. ISPRS xx. Symposium, Com. V., WG V/2, 12-23 July 2004, İstanbul.

Bornaz, L., Lingua, A. ve Rinaudo, F. (2004). Engineering and Environmental Applications of Laser Scanner Tecniques. ISPRS XX. Symposium, Com. V., WG V/4, 12-23 July 2004, İstanbul.

Bostancı, B. (2010). Yükseklik Ölçmeleri Ders Notları. Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kayseri.

Büyükaltunel, M.A. (1998). Alet Bilgisi Ders Notları. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Konya.

Büyükcangaz, H. Planimetre ile Alanların Ölçülmesi, Ders notları. https://docplayer.biz.tr/16314634-Planimetre-ile-alanlarin-olculmesi.html (2019)

Cardon, B. L. (1987). Slope Stakes and Earthwork. The Surveying Handbook, Springer, Boston, MA, 667-694.

Ceylan, A. (2009). Modern Yükseklik Belirleme Teknikleri: Geometrik Nivelman Tarih mi Oluyor? TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11­15 Mayıs 2009, Ankara.

Ceylan, A. (2018). Yükseklik Ölçmeleri Ders Notu, Yayımlanmamış, Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Konya.

Ceylan, A. (2019). Yol Projesi Ders Notları. Konya Teknik Üniversitesi, Konya.

Ceylan, A. ve Akkul, M. (2009). GPS ve Nivelman Ölçüleri ile Çekül Sapması Bileşenlerinin Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11­15 Mayıs 2009, Ankara.

Ceylan, A. ve Tombaklar, Ö. H. (2006). Ölçme Bilgisi (Topografya). 2. Baskı, Selçuk Üniversitesi, Ders Notları Yayın No:56, Konya.

Coşkun, M.Z. Topografya Ders Notları, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, İstanbul. (2018) https://web.itu.edu.tr/~coskun/contents/lessons/topo/topografya_bolum_7.pdf

Çetin, B. Barış, S. ve Saroğlu, S. Türkiye’de karayollarının gelişimine tarihsel bir bakış. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011, 1.1: 123-150.

Çetinkaya, S. (2010). Taşıt Mekaniği, Nobel yayın dağıtım 5. Baskı.

Demir, N., Bayram, B., Alkış, Z., Helvacı, C., Çetin, I., Vögtl, T., Ringle, K. and Steınle, E. (2004). Laser Scanning for Terrestrial Photogrammetry, Alternative System or Combined with Traditional System. ISPRS XX. Symposium, Com. V., WG V/2, 12-23 July 2004, İstanbul.

Demirel, H. ve Üstün, A. (2015). Matematiksel Jeodezi, Ders Notu, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kocaeli.

Devlet Planlama Teşkilatı (1992). Karayolu Ulaştırması, VI. Beşyıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:2306- ÖİK:413, Ankara, ISBN 975-19-0561-3.

Doğan, E., Öztan, O. ve Özgen, G. (1995). Harita Bilgisi. Üniversite Yayın No: 3898, Coğrafya Enstitüsü Yayın No: 11, İstanbul.

Doğanalp, S. (2013). Jeodezide Koordinat Sistemleri Ders Notları, Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, Konya.

Eisenbeiß, H. (2009). UAV photogrammetry. DISS. ETH NO. 18515, PhD thesis, ETH Zurich.

Erener, A. and Yakar, M. (2012). Monitoring coastline change using remote sensing and GIS technologies. Lecture Notes in Information Technology, 30, 310-314.

Ergin, N. (1998). Ölçme Bilgisi I. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Konya.

Erkan, H. (1995). Kadastro Bilgisi. 3. Baskı, TMMOB, Harita ve Kadastro Odası, Ankara.

Erkaya, H. (2006). Yükseklik Ölçmeleri. Ders Notları, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İstanbul.

Eroğlu, O. (2013). İnsansız Hava Araçlarında Arazi Verilerine Dayalı Uçuş Yönü Sınırlamasız Konum¬lan-dırma Sistemi Benzetim Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Hava Harp Okulu Komutanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, Yazılım Mühendisliği BD.

Everaerts, J. (2008). The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) for remote sensing and mapping. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 37 (2008), 1187-1192.

Fröhlich, C. ve Mettenlaiter, M. (2004). Terrestrial Laser Scanning- New Perspectives 3D Surveying. ISPRS XX. Symposium, Com. V., WG V/4, 12-23 July 2004, İstanbul.

Guarnieri, A., Vettora, A., El-Hakim, S. ve Gonzo, L. (2004). Digiatal Photogrammetry and Laser Scanning in Cultural Heritage Survey. ISPRS XX. Symposium, Com. V., WG V/2, 12-23 July 2004, İstanbul.

Haala, N., Reulke, R., Thies, M. ve Aschoff, T. (2004). Combination of Terrestrial Laser Scanning with High Reslution panoramic Images for Investigations in Forest Applications and Tree Species Recognition. ISPRS XX. Symposium, Com. V., WG V/4, 12-23 July 2004, İstanbul.

HKMO, (1999). TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 31 Ocak 1988 tarihli, Açıklamalı-Örneklemeli, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, 6. Baskı, Ankara.

HKMO, (2012). TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15 Temmuz 2005 tarihli, Açıklamalı-Örneklemeli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, Ankara.

Horzum, F. T., Ölçme Bilgisi Ders Notları, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. http://aves.akdeniz.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=2&USER=1640

Hüsrevoğlu, M. ve Tuşat., E. (2018). İki Boyutlu Bazı Datum Dönüşüm Yöntemlerinin İncelenmesi. Geomatik Dergisi, 3(1), 22-34.

Ilıcalı, M., (2001). Asfalt Kaplamalar, İstanbul Asfalt San.ve Tic. A.Ş Yay., Y. No:1 İstanbul.

Jiang, J., Zheng, H., Ji, X., Cheng, T., Tian, Y., Zhu, Y., Cao, W., Ehsani, R. ve Yao, X. (2019). Analysis and Evaluation of the Image Preprocessing Process of a Six-Band Multispectral Camera Mounted on an Unmanned Aerial Vehicle for Winter Wheat Monitoring. Sensors, 19 (3), 747.

Kadobayashi, R., Kochi, N., Otani, H. ve Furukawa, R. (2004). Comparison and Evaluation of Laser Scanning and Photogrametry and Their Combined us efor Digital Recording of Culturel Heritage. ISPRS XX. Symposium, Com. V., WG V/4, 12-23 July 2004, İstanbul.

Karabacak, A. (2001). Yol Projesi Ders Notları, 2001, Basılmamış, Mersin.

Karakış, S. (2012). İnsansız Hava Aracı Yardımıyla Büyük Ölçekli Fotogrametrik Harita Üretim Olanaklarının Araştırılması. Harita Dergisi (147), 13-20.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2008, Esnek Üst Yapılar Projelendirme Rehberi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2016, Karayolu Tasarımı El Kitabı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2021, Karayolu Tasarımı El Kitabı.

Karayolları Kontrol Mühendisliği El Kitabı, KGM, 2022.

Kaya, A. (2015). Jeodezi-II Küre ve Elipsoidin Düzleme Tasviri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Trabzon.

Kemer, N. (2018) Anadolu’nun Tarihi Yolları ve Ankara için Bir Yeşil Yol Planlama Olanağı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9.2: 136-143.

Kiper, T. (2002). Karayolu Projesi Temel Bilgileri, Yollar Türk Milli Komitesi Yayın No:23, Ankara.

Koç S. , Taşdemir İ. ve Dinç O. (2015). Mobil Haritalama Yöntemi ile Panorama İstanbul Projesi. TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, Konya.

Koç, İ. (1995). Ölçme Bilgisinde Bazı Konular ve Sayısal Uygulamalar I, İstanbul.

Koç, İ. (1996). Ölçme Bilgisinde Bazı Konular ve Sayısal Uygulamalar II, İstanbul.

Koç, İ. (1998a). Ölçme Bilgisi I. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, İstanbul.

Koç, İ. (1998b). Ölçme Bilgisi II. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, İstanbul.

Koç, İ. (2003). (Konum Ölçmeleri ve Mühendislik Ölçmeleri), Ölçme Bilgisi II, İstanbul.

Koç, İ. (2008). Çözümlü Ölçme Tekniği Problemleri. Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, İstanbul.

Kök, B. V. (2019). Karayolu Mühendisliği ve Tasarımı, Nobel Yayıncılık.

Kule, A. (2015). İnsansız Hava Aracı Sistemleri Dünü Bugünü Yarını. İstanbul, Beta Basım A.Ş.

Kumaş, H., Gencer, C. ve Maraş, H. (2013). Ağır araçlar için yol eğimi ve viraj yarıçapı dikkate alınarak en hızlı güzergahın belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27 (2), https://dergipark.org.tr/tr/pub/gazimmfd/issue/6692/88653

Liu, X. (2008). Airborne LiDAR for DTM generation: Some critical issues. Progress in Physical Geography, 32(1), 31-49.

Loweth, R.P. (1997). Manual of Offshore Surveyingfor Geoscientists and Engineers. First edition, Springer-Science+Business Media, B.V. UK.

Marangoz, A.M. Topoğrafya Ders Notları, Takeometri. https://docplayer.biz.tr/39951011-Topografya-takeometri.html Erişim Tarihi: 14.09.2019

MEGEP, 2011, Milli Eğitim Bakanlığı, Harita, Tapu, Kadastro, Orta Öğretim Projeleri, Ankara. https://megepmodulleri.co/harita-tapu-kadastro-alani-megep-modul-kitaplari/

Meng, X., Currit, N., and Zhao, K. (2010). Ground filtering algorithms for airborne LiDAR data: A review of critical issues. Remote Sensing, (2), 833-860.

Mitsakaki, C., Agatza-Balodimou, A. ve Papazissi, K. (2006). Geodetic Reference Frames Transformations. Survey Review, 38(301), 608-618.

Nex, F. ve Remondino, F. (2014). UAV for 3D mapping applications: A review. Applied Geomatics 6(1).

Önal, M. M. (2013). Arazi Ölçmeleri. Topografya, 1. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Özbenli, E. ve Tüdeş, T. (1994). Ölçme Bilgisi, Pratik Jeodezi. 4. Baskı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Genel Yayın No: 87, Fakülte Yayın No: 29, Trabzon.

Özdemir A. ve Körmeçli, P. Ş. (2015). Proje Aplikasyonu Ders Notu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara.

Özemir, I. ve Uzar, M. (2016). İHA ile Fotogrametrik Veri Üretimi. 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana.

Özerman, U. (2012). Yüksekliklerin Ölçülmesi-Nivelman. Topografya Ders Notları, https://web.itu.edu.tr/bilgi/Topografya/Yuks_Olculmesi2012.pdf

Özgen, M. G. (1990). Topografya (Ölçme Bilgisi). İTÜ İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İstanbul.

Özgöz, G. (2013). Karayollarında Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmaları, Yollar Türk Milli Komitesi Bülteni 2013 / 02 / Nisan- Mayıs- Haziran.

Pancar, E. B. (2018). Yol Bilgisi Ders Notları, OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, 53, Samsun.

Polat N. ve Uysal M. (2016). Hava Lazer Tarama Sistemi, Uygulama Alanları ve Kullanılan Yazılımlara Genel Bir Bakış. AKÜ FEMÜBİD 16, 035506, 679-692.

Primicerio, J., Di Gennaro, S. F., Fiorillo, E., Genesio, L., Lugato, E., Matese, A. ve Vaccari, F. P. (2012). A flexible unmanned aerial vehicle for precision agriculture. Precision Agriculture, 13 (4), 517-523.

Scherer, M. Total Station ile Polar Konum Belirleme, Bonn Üniversitesi, Çeviri Altıner Y. 61-69. https://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/UC79_4851e8e264415c4_ek.pdf (24.07.2019)

Schofield W. ve Breach, M. (2007). Engineering Surveying, Sixth Edition, Elsevier Ltd. UK and USA.

Schofield, W. (2001). Engineering Surveying. Theory and Examination Problems for Students, Fifth Edition, Butterworth Heinemann, Oxford.

Schulz, T. ve Ingesand, H. (2004). Terrestrial Laser Scanning-Investigations and Applications for High Precision Scanning. FIG Working Week, 22-27 May, Athens.

Selenay, M. F. Çizilmiş Planlardan Alan Ölçmesi, https://slideplayer.biz.tr/slide/3710834/

Sevim, İ. (2018). Yapım İşlerinde Sözleşme Yönetimi TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Modernizasyon Servisi. Demiryolu Mühendisliği Dergisi, 18(2), 16-24.

Shank, V. (2012). Surveying Engineering & Instruments, First Edition, White Word Publications, Delhi.

Simav, M., Yıldız, H., Cingöz, A., Sezen, E., Demirsoy, N.S., Akpınar, İ., Okay, H., Gürer, A., Akçakaya, M., Yılmaz, S., Akça, M., Çakmak, R., Karaböce, B., Sadıkoğlu, E. ve Doğan, U. (2015). Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara.

Solak, H. İ. (2018). Arazi Ölçmeleri 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Harita ve Kadastro Programı.

Songu, C. (1995). Ölçme Bilgisi. I. Cilt, 7. Baskı, Birsen Yayınevi, Ankara.

Sternberg, H., Kersten, Th., Jahn, I. ve Kinzel, R. (2004). Terrestrial 3D Laser Scanning Data Acquisition and Object Modelling for Industrial as-Built Documentation and architectural Applications. ISPRS XX. Symposium, Com. V., WG V/4, 12-23 July 2004, İstanbul.

Şentürk, N., Koç, A. ve Yener, H. (1990). Sayısal Arazi Modelleri ile Dolgu Miktarının Hesaplanması. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, , İstanbul.

Şerbetçi M. ve Atasoy, V. (1994). Jeodezik Hesap. 2. Baskı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Trabzon.

TAI, (2017). ANKA Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE) İHA Sistemi, Türkiye. https://www.tai.com.tr/urun/anka: [08 Haziran 2019].

Taşdemir, Ş., Yakar, M., Ürkmez, A. and İnal, Ş. (2008). Determination of body measurements of a cow by image analysis. In Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing (pp. V-8).

Tepeköylü, S. (2016). Mobil Lidar Uygulamaları, Veri İşleme Yazılımları ve Modelleri. Geomatik Dergisi, 1(1), 1-7.

Tombaklar, Ö. H. (1990). Yol Bilgisi, Yayınlanmamış Ders Notları, Selçuk Ünv. Mühendislik Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl.

Tombaklar, Ö. H. (1991). Yükseklik Ölçmeleri Ders Notları. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Konya.

Toprak, A. S. (2014). Fotogrametrik tekniklerin insansız hava araçları ile mühendislik projelerinde kullanılabilirliğinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

TRT, (2018). Türkiye silahlı İHA üreten 6 ülkeden biri haline geldi. Türkiye. https://www.trthaber.com/haber/turkiye/turkiye-silahli-iha-ureten-6-ulkeden-biri-haline-geldi-395988.html: [08 Haziran 2019].

Tüdeş, T. ve Bıyık, C. (1997). Kadastro Bilgisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Trabzon.

Tüdeş, T. (1979). Özel Ölçmeler, Aplikasyon. KTÜ Yayın No: 106, Yer Bilimleri Fakültesi Yayın No: 25, Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ, Trabzon.

Ulvi, A. ve Yakar, M. (2014). Yersel Lazer Tarama Tekniği Kullanarak Kızkalesi’nin Nokta Bulutunun Elde Edilmesi ve Lazer Tarama Noktalarının Hassasiyet Araştırması. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(1), 25-36.

Umar, F. ve Yayla, N. (1997). Yol İnşaatı, İTÜ Matbası, İstanbul.

Uren J. ve Price, W. F. (2010). Surveying for Engineers. 5th edition, Palgrave Macmillan.

Uzel, T. ve Gülal, E. (1997). Sayısal Nivolar, Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi Sayı 83, Ankara.

Ünsal, F. B. (2009). İki Boyutlu Doğrusal Koordinat Dönüşümleri. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11-15 Mayıs 2009, Ankara.

Vaníček, P. ve Steeves, R. R. (1996). Transformation of Coordinates Between Two Horizontal Geodetic Datums. Journal of Geodesy, 70(11), 740-745.

Vestel, (2017). Karayel Taktik İHA Sistemi. Türkiye, http://www.vestelsavunma.com/tr/urun-insansiz-hava-araci-sistemleri: [08 Haziran 2019].

Vozikis, G., Haring, A., Vozikis, E. ve Kraus, K. (2004). Laser Scanning: A New Method for Recording and Documentation in Archaelogy. FIG Working Week, 22-27 May, Athens.

Yakar, M. (2009). Digital elevation model generation by robotic total station instrument. Experimental Techniques, 33(2), 52-59.

Yakar, M. and Doğan, Y. (2018). GIS and three-dimensional modeling for cultural heritages. International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), 3(2), 50-55.

Yakar, M. and Doğan, Y. (2017). Silifke Aşağı Dünya Obruğunun İHA Kullanılarak Üç Boyutlu Modellenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(4), 94-101.

Yakar, M. ve Doğan, Y. (2017). Uzuncaburç Antik Kentinin İHA Kullanılarak Eğik Fotogrametri Yöntemiyle Üç Boyutlu Modellenmesi. 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara.

Yakar, M. ve Fidan, Ş. (2019). Topografya 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-21-3, Konya.

Yakar, M., Fidan, Ş. ve Karabacak, A. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 1. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-39-8, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. ve Fidan, Ş. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 2. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-32-9, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. ve Fidan, Ş. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 3. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-41-1, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A.ve Fidan, Ş. (2020). Harita ve Kadastroda Arazi Ölçmeleri 4. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-35-0, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. ve Tükenmez, F. (2022). The Essentials of Microstation, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-08-9, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. ve Tükenmez, F. (2022). Yol Projesi: Netpro, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8399-30-1, Konya.

Yakar, M., Fidan, Ş. ve Karabacak, A. (2022). Aplikasyon. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-12-6, Konya.

Yakar, M., Fidan, Ş. ve Karabacak, A (2019). Mesleki Trigonometri (Çözümlü Örneklerle). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-03-9, Konya.

Yakar, M., Fidan, Ş, ve Karabacak, A. (2020). Mesleki Trigonometri (Çözümlü Örneklerle). 2. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-40-4, Konya.

Yakar, M.,Güngör, M. ve Kanun, E. (2021). Excel ve Matlab Uygulamaları ile Sayısal Analiz. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 78-605-7839-91-6, Konya.

Yakar, M. ve Karabacak, A. (2019). Bilgisayar Destekli Harita Çizimi (Netcad 5.0). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-10-7, Konya.

Yakar, M. ve Karabacak, A. (2021). Harita Mühendisliğinde Kestirme Hesabı. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-65-7, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A. ve Fidan, Ş. (2019). Harita ve Kadastro’da Mesleki Hesaplamalar (Çözümlü Örneklerle). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-27-5, Konya.

Yakar, M., Karabacak, A.ve Yigit, A. Y. (2021). Harita Çizimi (Netcad 8.0). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-69-5, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L. ve Ünel, F. B., (2020). Ölçme Bilgisi II, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-25-1, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. ve Çelik, M. Ö. (2020). Poligon Hesabı (Çözümlü Örnekler). 1.Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-23-7, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. ve İban, M. C. (2020). SURVEYING A Comprehensive Guide to Geomatics Engineering Applications, 1, Baskı, Atlas Akademi, ISBN: 978-605-7839-46-6, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. ve Kanun, E. (2020). Nivelman Hesabı (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-30-5, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B. ve Oğuz, M. (2019). Küçük-Yan Nokta ve Kesişim Hesabı (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-26-8, Konya.

Yakar, M., Kuşak, L., Ünel, F. B., Oğuz, M. ve Kanun, E. (2020). Koordinat Dönüşümü. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-34-3 Konya.

Yakar, M., Tükenmez, F. ve Karabacak, A. (2022). Microstation Temel Bilgiler. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-625-8101-06-5, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B. ve Çınar, S. (2022). İmar Bilgisi ve Projesi. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-62-58101-01-0, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B. ve Kuşak, L. (2019). Ölçme Bilgisi I, 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-14-5, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L., Büyükaltunel, M. A., Fidan, Ş.,Karabacak, A. ve Çelik, M. Ö. (2020). Alet Bilgisi. 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-42-8, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L. ve Çelik, M. Ö. (2019). Temel Ödevler (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-22-0, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L., Doğan, Y. ve Öztürk, İ. L. (2020). Takeometri Hesabı (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-33-6, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L. ve Hamal, S. N. G. (2020). Hacim Hesabı (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-31-2, Konya.

Yakar, M., Ünel, F. B., Kuşak, L. ve Hamal, S.N.G. (2019). Ölçü Hataları ve Alan Hesapları (Çözümlü Örnekler). 1. Baskı, Atlas Akademi, ISBN 978-605-7839-24-4, Konya.

Yakar, M., Yılmaz, H. M., Güleç, S. A. and Korumaz, M. (2009). Advantage of digital close range photogrammetry in drawing of muqarnas in architecture.

Yakar, M., Yılmaz, H. M. and Mutluoǧlu, Ö. (2010). Close range photogrammetry and robotic total station in volume calculation.

Yakar, M., Yılmaz, H. M. ve Mutluoğlu, Ö. (2009). Hacim Hesaplamalarında Laser Tarama Ve Yersel Fotogrametrinin Kullanılması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı.

Yakar, M., Yilmaz, H. M. and Mutluoglu, O. (2014). Performance of Photogrammetric and Terrestrial Laser Scanning Methods in Volume Computing of Excavtion and Filling Areas. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(1), 387-394.

Yaman, N. ve Yaman, F. (1979). Yol Bilgisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Yilmaz, H. M., Yakar, M., Mutluoglu, O., Kavurmaci, M. M. and Yurt, K. (2012). Monitoring of soil erosion in Cappadocia region (Selime-Aksaray-Turkey). Environmental Earth Sciences, 66(1), 75-81.

Yılmaz, H. M. and Yakar, M. (2008). Computing of volume of excavation areas by digital close range photogrammetry.

Yastıklı, N. ve Çetin, Z. (2016). Hava Lidar Verileri İle 3b Bina Modellerinin Otomatik Üretimi. 6. Uzaktan Algılama-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana.

Yerci, M. (1997). Harita Projeksiyonları Ders Notları. Selçuk üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yayın No: 37, Konya

Yiğit, C. Ö. (2003). Elipsoidal Yüksekliklerin Ortometrik Yüksekliğe Dönüşümünde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yokoyama, H. ve Chikatsu, H. (2004). 3D Modeling for Historical Structure Using Terrestrial Laser Ranging Data. ISPRS XX. Symposium, Com. V., WG V/4, 12-23 July 2004, İstanbul.

Yurt, K. ve Gökalp, E. (2009). Geometrik ve Gravimetrik (Gel-Gitten Bağımsız) Jeoid Modellerinin Karşılaştırılması: Trabzon Örneği. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 1, No: 1, 23-31.

İnternet Kaynakları

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0%C5%9F%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20%C4%B0%C5%9F%C3%A7i%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

http://suyayazankalem.com/hekh.asp (hak ediş hazırlama süreçleri maddeler)

http://www.ismakinalari.org.tr/tr/article.asp?id=185 (greyder)

http://www.kiraliksilindir.info/ (silindir)

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kaz%C4%B1%20Metraj%C4%B1%20Ve%20Ke%C5%9Ffi.pdf

http://www.muhendisalemi.com/dozer-cesitleri-ve-kullanim-alanlari/(tilddozer)

http://www.puskurtmebeton.com/shotcrete-nedir.htm

http://www.rylind.com/m/snow-removal/36-hydraulic-angle-dozer-blades-rvd-series.html (angledozer)

http://www.tarsus.gov.tr/antikromayolu

http://yolkontrol.com/sayfa/proctor.php (proctor deneyi)

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/22803/mod_resource/content/1/PERS%20TAR%C4%B0H%C4%B0.pdf

https://arkeofili.com/roma-imparatorlugunun-interaktif-yol-haritasi-cikti/

https://ausheet.com.au/services/piling/secant-piling-walls/

https://avesis.erciyes.edu.tr/resume/downloadfile/nhaktan?key=9d26826a-efef-4fb2-95d5-4010a90318f3

https://bestsupportunderground.com/rules-for-the-art-of-shotcreting/?lang=en

https://civilengdis.com/how-to-derive-formula-for-super-elevation-of-bending-road/

https://civilwale.com/advancements-in-retaining-walls/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shinkansen_concrete_retaining_wall_with_rock_bolt.jpg

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Motorlu-Kara-Tasitlari-Agustos-2021-37430

https://en.wikipedia.org/wiki/Culvert#/media/File:Culvert_on_Fordingbridge_to_Alderholt_Road_-_geograph.org.uk_-_155781.jpg

https://forum.scssoft.com/viewtopic.php?t=292715

https://mathalino.com/reviewer/surveying-and-transportation-engineering/parabolic-curve

https://omnesviae.org/#!iter_TPPlace2139_TPPlace2108

https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/8506_84470_2688.pdf (metraj tablo)

https://sigortacigazetesi.com.tr/trafik-kazalarinin-ekonomiye-zarari-yillik-15-milyar-dolar/

https://tesakademi.net/wp-content/uploads/2018/07/mahalli-idareler-temmuz-2018.pdf

https://theconstructor.org/geotechnical/retaining-wall-types-use/24566/

https://tr.phoneky.com/wallpapers/?id=w20w2202616#gsc.tab=0

https://tr.pinterest.com/rwme43/wild-and-crazy-loads-that-rock/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yol

https://volkanatabey.com.tr/hakedis-nasil-hazirlanir/

https://webdosya.csb.gov.tr/db/yfk/icerikler/insaat-birim-fiyatlari-2020-turkce-20200207124629.pdf (birim fiyat)

https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/greyder.html (greyder)

https://www.bigrentz.com/blog/superelevation

https://www.clutchcoverdisc.com (Tandem)

https://www.constrofacilitator.com/different-types-of-highway-curves-and-their-importance/

https://www.constrofacilitator.com/retaining-wall-design-and-its-types-used-on-construction/

https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/macarthur/a-truck-has-been-pictured-carrying-a-car-atop-a-load-of-hay-on-the-

hume-highway-yesterday/news-story/4471e9f4c95ecdc1927ae0bf43bc42c3

https://www.edulab.com.tr/ (.deneyler şekil)

https://www.fao.org/3/t0099e/T0099e06.htm

https://www.fletcherlawusa.com/blog/truck-accident-caused-by-cargo.cfm

https://www.foundation-alliance.com/pages.php?title=bored-pile

https://www.gabionbaskets.co.za/portfolio/sabie-retaining-walls/#!

https://www.general-makina.com.tr (konkasör)

https://www.guncelkpssbilgi.com/tarih-haritalari/

https://www.habercim19.com/gundem/sahinere-osmanli-karayollari-haritasi-h21166.html

https://www.haberturk.com/adana-da-2-yil-once-yapilan-asfalt-coktu-3393274

https://www.hakedis.org/hakedis/

https://www.homestratosphere.com/what-are-rock-bolts/

https://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/dcdca973649730a_ek.pdf?tipi=79&turu=X&sube=7 (Metraj-Keşif- Hakediş Ahmet

ŞENER İnş.Müh.)

https://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/dcdca973649730a_ek.pdf?tipi=79&turu=X&sube=7

https://www.isvesosyalguvenlik.com/kimler-is-guvenligi-uzmani-olabilir-nasil-belge-alinir/ (İSG)

https://www.kaizen-isg.com/mevzuatlar/is-guvenligi-ile-gorevli-personel/ (İSG)

https://www.kalitekontrol.net/asfalt/asfalt-deneyleri.html

https://www.kariyer.net/pozisyonlar/teknisyen (Tekniker)

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Kurumsal/YolAgi.aspx

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Projeler/BolunmusYolProjeleri.aspx

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Projeler/UluslararasiProjeler/EYollar.aspx

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/20TrafikUlasimBilgileri.p

df

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/MerkezBirimler/ProgramIzlemeDairesiBaskanligi/2020BirimFiyatListesi2012sonrasi.pdf (birim fiyat yol)

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/IsaretlerElKitabi/TrafikIsaretleriElKitabi2015.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=18928&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5 (İSG)

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4901&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (Şantiye)

https://www.otoguncel.com/teknik-bilgiler/tasit-performansi-tahrik-kuvveti-direnc-kuvvetleri-ve-rezerv-kuvvet-nedir/

https://www.propelleraero.com/blog/three-ways-paving-contractors-use-propeller-drone-surveying-for-road-building/

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/08/20070815-4-1.xls (Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği)

https://www.sanalsantiye.com/adim-adim-hakedis/

https://www.shutterstock.com/tr/search/road+culvert

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/turkiye-son-10-yilda-trafik-kazalarina-52-bin-95-kurban-verdi-427707.html

https://www.tse.org.tr/

https://www.tugem.com.tr/mevzuat?mlid=2533

https://www.utest.com.tr/ (Deney Aletleri)

https://www.utest.com.tr/tr/20421/ABA-Asfalt-Binder-Analiz-Cihazi

https://www.uzmanlaroperatorluk.com/BilgiBankasi/Sorular/Yol-Silindirleri/48#.YLQNKKgzaUk (silindirler)

https://www.youtube.com/watch?v=BqE0yLl1RA8 (Yumuşama noktası deneyi)

https://www.youtube.com/watch?v=BqE0yLl1RA8 (Yüzüklere Asfaltın Doldurulması)

https://www.youtube.com/watch?v=UnrIqYI-rtk

www.uzmanlarismakinalarikursu.com (Tandem

İndir

Yayınlanmış

2022-06-01