Vol. 4 No. 1 (2024)
Articles

Creating Climate Change Scenarios Using Geodesing Method: Pütürge District Example

Büşra Demez
0000-0003-3443-765X

Published 2024-03-31

Keywords

 • Geodesing,
 • Climat change,
 • Deforestation

How to Cite

Demez, B., & Ernst, F. B. . (2024). Creating Climate Change Scenarios Using Geodesing Method: Pütürge District Example. Advanced Geomatics, 4(1), 01–08. Retrieved from https://publish.mersin.edu.tr/index.php/geomatics/article/view/1452

Abstract

At the beginning of the problems brought by the climate change that threatens our world, there are some negative situations due to temperature increases. At the beginning of these negativities, increases in natural greenhouse gas levels cause some problems such as drought and deforestation. In this study, alternative scenarios that will adapt to climate change will be produced. The Geodesign approach, which contributes to the production of alternative scenarios and plans for the future with an innovative perspective, will be used. Geodesing 6 question model and process will be applied in three repetitions in Pütürge District, which was chosen as the study area.

References

 1. Abdullah, K., Sedat, B., & Fred, E. (2021). Planning of Eyyübiye District Center (Şanlıurfa) Using the Geodesign Method. Journal of Geography, (42), 251-269.
 2. Akarsu, V. (2005). Geometride Uzay, Düşey Ve Yatay Açılar Arasındaki Fonksiyonel İlişki. Selcuk University Journal of Engineering Sciences, 4(3), 134-142.
 3. Akçakaya, A., Sümer, U. M., Demircan, M., Demir, Ö., Atay, H., Eskioğlu, O., & Gürkan, H. Yazıcı B, Kocatürk A, Şensoy S, Bölük E, Arabacı
 4. H, Açar Y, Ekici M, Yağan S, Çukurçayır F. 2015. Yeni Senaryolarla Türkiye İklimProjeksiyonları ve İklim Değişikliği. Ankara: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yayını. Report No.: TR2015-CC.
 5. Akpınar, A. (2014). Peyzaj tasarımda yeni bir süreç: GeoTasarım. Turkish Journal of Forestry, 15(2), 189-195.
 6. Aksay, C. S., Ketenoğlu, O., & Latif, K. U. R. T. (2005). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 1(25), 29-42.
 7. Arslan, E. S. (2019). İklim değişimi senaryoları ve tür dağılım modeline göre kentsel yol ağaçlarının ekosistem hizmetleri bağlamında değerlendirilmesi: Robinia pseudoacacia L. örneği. Turkish Journal of Forestry, 20(2), 142-148.
 8. Carey, B. (2013). Climate change on pace to occur 10 times faster than any change recorded in past 65 million years, Stanford scientists say. online]. Stanford Report, 1.
 9. Change, I. C. (2013). The physical science basis. (No Title).
 10. Crooks, A. T.& Heppenstall, A. J. (2012). Introduction to Agent-Based Modelling. Chapter 5. Heppenstall, A., J., Crooks, A., T., See, L., M.,
 11. Batty, M., (Editors). Agent-Based Models of Geographical Systems. ISBN 978-90-481-8926-7 e-ISBN 978-90-481-8927-4, DOI 10.1007/978-90-481-8927-4, Springer Dordrecht Heidelberg London New York.
 12. Çabuk, S. N. (2014). Coğrafi bilgi sistemleri ile tasarlamak: Geotasarım kavramı. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(1), 37-54.
 13. Çömert, R., Bilget, Ö., & Çabuk, A. (2015). Kyoto Protokolüne İmza Atan G20 Ülkelerinin Yıllara Göre Karbon Salınımlarının (1990-2012) Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı İle Analizi. Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 883-891.
 14. Çömert, R., Bilget, Ö., Olcay, F., Aksoy, T., Şenöz, E., & Çabuk, A. (2016). Geotasarımın Tarihsel Gelişimi Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İlişkisi. Eastern Geographical Review/Doğu Coğrafya Dergisi, 20(35).
 15. Dangermond, J. (2010). Geodesign and GIS–designing our futures. Proceedings of Digital Landscape Architecture, 502-514.
 16. Değerliyurt, M., & Çabuk, S. (2015). Coğrafyayi Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Tanimlamak. Doğu Coğrafya Dergisi, 20(33), 37-48.
 17. Eikelboom, T., & Janssen, R. (2017). Collaborative use of geodesign tools to support decision-making on adaptation to climate change. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 22, 247-266.
 18. Erdem, M. S., & Yenilmez, F. (2017). Türkiye’nin Avrupa Birliği çevre politikalarına uyum sürecinin değerlendirilmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 91-119.
 19. Erkan, N., Abdulğaffar, K. A. Y. A., & Kalkan, B. (2021). Sarıçamın (Pinus Silvestris L.) Doğal Yayılış Alanı Dışında Gösterdiği Bir Performans: Pütürge Örneği. Ağaç Ve Orman, 2(1), 15-21.
 20. Ernst, F. (2023). Geodesign For Designing The Future Of Our Cities GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies (AIST), 6 (2): 1-19
 21. Eşiyok, Ş. (2021). 2645, 2646, 2647 nolu (H. 1262-1263/M. 1846-1847) nüfus defterlerine göre Pütürge (Şiro) kazasının nüfusu (Master's thesis, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi).
 22. Foster, K. (2016). Geodesign parsed: Placing it within the rubric of recognized design theories. Landscape and Urban Planning, 156, 92-100.
 23. Güner, B. (2012). Pütürge ilçesinin (Malatya) beşeri ve ekonomik coğrafyası. doi: 10.1501/Cogbil_0000000177
 24. Güner, B., & Çitçi, M. D. (2013). Pütürge İlçesi’nde (Malatya) Cumhuriyet Döneminde Nüfusun Gelişimi Ve Göç. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2).
 25. http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf
 26. İlke, V. (2016). Kentsel ekolojik altyapı tasarımına yönelik ilişkisel peyzaj analiz yöntemi: Kuzey İstanbul örneği.
 27. Kahraman, S., & Şenol, P. (2018). İklim değişikliği: Küresel, bölgesel ve kentsel etkileri. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, 353-370.
 28. Kalonya, D. H. İklim Değişikliği Azaltım Ve Uyum Süreçlerinde Mera Alanlarının Önemi. Çevre Şehir ve İklim Dergisi, 1(1), 128-157.
 29. Karabulut, A. I., Benek, S., & Ernst, F. (2021). Geodesign yöntemi kullanılarak sürdürülebilir kentsel büyüme analizi: Eyyübiye ilçe merkezinden (Şanlıurfa) bir örnek çalışma. Coğrafya Dergisi, (42), 251-269.
 30. Karadeniz, N., Otçu, İ. K., Cüre, C. T., Şenöz, E., & Ceylan, S. K. (2016). Peyzaj planlama senaryolarının geodesign yaklaşımı ile geliştirilmesi: İmrahor Vadisi örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 14(2), 135-156.
 31. Keskin, A., & Kanat, Z. (2018). Dünyada iklim değişikliği üzerine yapılan çalışmalar ve Türkiye'de mevcut durum. Atatürk Unıversıty Journal Of Agrıcultural Faculty, 49(1).
 32. Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporu
 33. McElvaney, S. (2012). Geodesign: Case studies in regional and urban planning. Environmental Systems Research Institute.
 34. Moss, R. H., Babiker, M., Brinkman, S., Calvo, E., Carter, T., Edmonds, J. A., ... & Zurek, M. (2008). Towards new scenarios for analysis of emissions, climate change, impacts, and response strategies.
 35. Özdemir, M. A. (1994). Örmeli Çayı Havzasının (Pütürge-Malatya) Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi. FÜ Sos. Bil. Enst. Doktora Tezi (Yayınlanmamış).
 36. Öztürk, M., & Öztürk, A. (2019). Bmidçs'den Paris Anlaşması'na: Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle mücadele çabaları. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(4), 527-541.
 37. Sever, R., & Doğanay, H. (2014). Çamlıdere Köyü (Pütürge) çevresindeki bazı güncel doğal çevre sorunları. Türk Coğrafya Dergisi, (34), 581-596.
 38. Shrestha, S., & Lohpaisankrit, W. (2017). Flood hazard assessment under climate change scenarios in the Yang River Basin, Thailand. International Journal of Sustainable Built Environment, 6(2), 285-298.
 39. Steinitz, C. (2012). A framework for geodesign: Changing geography by design.
 40. Steinitz, C., Anderson, R., Arias, H., Bassett, S., Flaxman, M., Goode, T., ... & Shearer, A. (2005). Alternative futures for landscapes in the Upper San Pedro River basin of Arizona and Sonora. USDA Forest Service General Technical Report PSW-GTR-191.
 41. Şenol, H. İ., Ernst, F. B., & Akdağ, S. (2018). Kentsel dönüşüm alanlarının geotasarım yöntemi ile planlanması: Eyyübiye örneği. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 3(3), 63-69.
 42. Turp, M. T., Öztürk, T., Türkeş, M., & Kurnaz, M. L. (2014). RegCM4. 3.5 bölgesel iklim modelini kullanarak Türkiye ve çevresi bölgelerin yakın gelecekteki hava sıcaklığı ve yağış klimatolojileri için öngörülen değişikliklerin incelenmesi. Ege Coğrafya Dergisi, 23(1), 1-24.
 43. Türkeş, M. (2017). Türkiye’nin İklimsel Değişkenlik Ve Sosyo-Ekolojik Göstergeler Açısından Kuraklıktan Etkilenebilirlik Ve Risk Çözümlemesi. Ege Coğrafya Dergisi, 26(2), 47-70.
 44. Üzülmez, M. (2019). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Morfometrik Analize Bir Örnek: Suat Uğurlu Baraj Gölü Çevresi. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 225-253.
 45. Yıldız, Z. (2016). Küresel Isınma Ve Alternatif Turizme Yönelim Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 1(1), 77-91.