Matematik ve medya okuryazarlığı ilişkisi: Karşılaştırma çalışması

Authors

  • Ahmet Said Kaylan
  • Halil Dündar Cangüven
  • Yeliz Kan

Keywords:

Medya okuryazarlığı, Matematik eğitimi , Anket

Abstract

Bu çalışmada; öğrencilerin okullarında aldıkları matematik eğitimleri ile medya okuryazarlığı ilişkisinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Mersin il merkezinde öğrenim gören 98’i kız, 63’ü erkek, toplam 161 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından “Matematik ve Medya Okuryazarlığı İlişkisi’’ adlı, 5 alt bölümden oluşan anket formu oluşturulmuştur. Analizler sırasında katılımcılardan elde edilen demografik özellikler ile anket alt boyutları arasında karşılaştırmalar yapılmış ve daha sonra çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. Cinsiyet ve anket alt boyut karşılaştırmalarında; “matematik dersi sevgisi” boyutunda; %36 (f=58) “katılmıyorum” seçilirken, “matematik dersi öğretim yöntemi”, “matematik dersi öğretmeni”, “matematik dersinden beklentiler” ve “matematik medya ilişkisi” boyutlarında %40.4-50,3 aralığında “kesinlikle katılmıyorum” tercih edilmiştir. Konum ve anket alt boyut karşılaştırmalarında okul konumlarının daha çok mahalle ve ilçe merkezlerinde yer aldığı ancak anket alt boyutları açısından “katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” seçeneklerinin tercih edildiği sonucu elde edilmiştir. Katılımcıların sanal ortamda kalma ve TV izleme sürelerine ait bulgular incelendiğinde, sanal ortamda geçirilen süre dikkate alındığında; katılımcıların %34,2 (f=55) oranla 2 saat süreyle sanal ortamda kaldıkları görülmüştür. Alt ve üst zaman aralıklarında sanal ortamda geçirilen sürenin giderek azaldığı dikkat çekmektedir.

References

Toluk, Z. (2003). Üçüncü Uluslararasi Matematik ve Fen Arastirmasi (TIMSS): Matematik Nedir?. İlköğretim Online, 2(1), 36-41.

İlgar, L., & Gülten, D. Ç. (2013). Matematik konularının günlük yaşamda kullanımının öğrencilere öğretilmesinin gerekliliği ve önemi. Sosyal Bilimler Dergisi/IZU Journal of Social Science, 2(3), 119-128.

İşcan, K. (1967). Ansiklopedik Matematik Sözlüğü. İstanbul: İskender Matbaası.

Smith Senger, E. (1998). Reflective reform in mathematics: The recursive nature of teacher change. Educational Studies in Mathematics, 37(3), 199-221. https://doi.org/10.1023/A:1003539410030

Ball, D. L. (1991). Implementing The “Professional Standards For Teaching Mathematics”: What's All This Talk about “Discourse”?. The Arithmetic Teacher, 39(3), 44-48. https://doi.org/10.5951/AT.39.3.0044

Owens, J. E. (1988). Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics: Report of the National Council of Teachers of Mathematics' Commission on Standards for School Mathematics.

Hancock, C. L. (1995). Implementing the assessment standards for school mathematics: Enhancing mathematics learning with open-ended questions. The Mathematics Teacher, 88(6), 496-499. https://doi.org/10.5951/MT.88.6.0496

NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics, Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Hamarat, E. (2019). 21. yüzyıl becerileri odağında Türkiye’nin eğitim politikaları. Seta Analiz. https://setav.org/assets/uploads/2019/04/272A.pdf

Uluyol, Ç., & Eryılmaz, S. (2015). 21. yüzyıl becerileri işığında FATİH projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229.

Aytaş, G., & Kaplan, K. (2017). Medya okuryazarliği bağlaminda yeni okuryazarliklar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 291-310.

Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. Media, culture & society, 33(2), 211-221. https://doi.org/10.1177/016344371039338

Brüksel Deklarasyonu http://www.declarationdebruxelles.be/en/declarationaccueil.php

Avşar, Z. (2014). Medya Okuryazarlığı. İletişim ve Diplomasi, (2), 5-17.

Bekdemir, M., & Duran, M. (2012). İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okuryazarliği öz yeterlik algi ölçeği (GMOYÖYAÖ)'nin geliştirilmesi. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 31(1), 89-115. https://doi.org/10.7822/egt96

Aygüner, E. (2016). Sekizinci sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı öz yeterlik algıları ile gerçek performanslarının karşılaştırılması. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi].

Duran, M., & Bekdemir, M. (2013). Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algısı Görsel Matematik Başarısının Anlamlı Bir Yordayıcısı mıdır?. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 27-40.

Çilingir, E. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı düzeyine ve problem çözme becerilerine etkisi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi].

Önal, H., Yorulmaz, A., Gökbulut, Y., & Altiner, E. Ç. (2017). The relationship between pre-service class teachers' self-efficacy in mathematical literacy and their attitudes towards mathematics. Journal of Education and Practice, 8(26), 170-179.

Duran, M. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algıları ile görsel matematik başarıları arasındaki ilişki. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi].

İlhan, A. (2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarına yönelik görsel matematik okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi ve görsel matematik okuryazarlığı ile geometri başarıları arasındaki ilişkisinin incelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi].

Tutkun, O. F., Erdogan, D. G., & Ozturk, B. (2014). Levels of visual mathematics literacy self-efficacy perception of the secondary school students. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 8(1), 19-27.

Şengül, S., Katrancı, Y., ve Gülbağcı, H. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının incelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.

Yıldırım, K. (2006). Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı, Benlik Algısı ve Kalıcılığa Etkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi].

EARGED, (2010). PISA 2009 Projesi Ulusal Ön Raporu. Ankara: MEB-Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

EARGED, (2011). TIMSS 2007 Ulusal Matematik ve Fen Raporu 8. Sınıflar. Ankara: MEB- Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Kilpatrick, J. (2001). Understanding mathematical literacy: The contribution of research. Educational studies in mathematics, 47(1), 101-116. https://doi.org/10.1023/A:1017973827514

Kramarski, B., & Mizrachi, N. (2006). Online discussion and self-regulated learning: Effects of instructional methods on mathematical literacy. The Journal of Educational Research, 99(4), 218-231. https://doi.org/10.3200/JOER.99.4.218-231

Höfer, T., & Beckmann, A. (2009). Supporting mathematical literacy: examples from a cross-curricular project. ZDM, 41, 223-230. https://doi.org/10.1007/s11858-008-0117-9

Altun, M., & Akkaya, R. (2014). Matematik öğretmen adaylarının PISA matematik okuryazarlık beceri düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Dergisi, 29(1), 19-34.

Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD]. (2013). PISA 2012 assessment and analytical framework: Mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy. PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en.

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (18. baskı). Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274.

Aksu, Z., Uzun, S. Ç., & Çelik, S. (2019). Görsel matematik okur yazarliği öz-yeterlik algisi ile üstbilişsel okuduğunu anlama farkindaliği arasindaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 710-720. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.49440-486882

Çilingir, E., & Artut, P. D. (2016). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin başarılarına, görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarına ve problem çözme tutumlarına etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 578-600.

Şengül, S., Kaplan, E. M., Atabay, Y., Tutkun, N., & Yildiz, B. (2021). 21. Yüzyil becerileri bağlaminda ortaöğretim matematik dersi öğretim programlarinin incelenmesi. Pearson Journal, 6(16), 113-134. https://doi.org/10.46872/pj.412

Şengül, S., Elmali, E. N., & Çorbaci, Z. (2021). İlköğretim matematik dersi öğretim programlarinin 21. yüzyil becerileri açisindan incelenmesi. PEARSON JOURNAL, 6(16), 332-353. https://doi.org/10.46872/pj.446

Aktı, S. (2011). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Firat Üniversitesi].

Semiz, L. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı Yeterlikleri Ve Medya Okuryazarlığı Dersini Yürüten Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar. [Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi].

Deveci, Ö., & Karademir, Ç. A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematik öz-bildirimleri ile görsel matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algıları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(3), 33-49.

Ağalday, M. (2022). TRT Çocuk Yapımlarında Medya Okuryazarlığı: Dijital Tayfa Ve Siberay Örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi].

Demir, S. (2023). Pandemi Sürecinde Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Öz Yetertikleri, E-Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları, Teknoloji Kabul Düzeyleri ve Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi].

Göçemen, B. (2023). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Okuryazarlık Yeterlikleri, Evrensel Fen Okuryazarlıkları ve Dijital Okuryazarlık Özyeterlilikleri Arasındaki İlişki. [Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi].

Potur, Ö. (2023). Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Öğretimi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (11), 775-797. https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1302735

Geçgel, H., Kana, F., & Eren, D. (2020). Türkçe eğitiminde dijital yetkinlik kavramının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 886-904.

Downloads

Published

2024-05-23

Issue

Section

Articles