Okul öncesi öğretmenlerinin okul kültürü algıları: Mersin Örneği

Authors

  • Hacer Taşkın

Keywords:

Okul kültürü , Örgüt kültürü, Okul öncesi

Abstract

Bu araştırma ile Mersin’deki okul öncesi öğretmenlerinin okul kültürü algı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmış olup bu konu üzerinde tarama modelinde çalışılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Mersin ‘de 2019-2020 yıllarında görev yapmakta olan 108 öğretmen oluşturmaktadır. Bu çalışmada Okul Kültürü ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte toplanan veriler istatistikler yapılarak verilen cevapların ortalamaları ve standart sapmaları belirlenmiştir. T-Testi kullanılarak tek yönlü varyans (ANOVA) testi ile sonuçlar değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin okul kültürü algılarına yönelik olarak yapılan bu çalışmada verilen cevaplar değerlendirildiğinde, eğitim ortamının niteliği üzerinde derin etkiler oluşturduğu ve katkı sağladığı sonucuna varılmıştır.

References

Gülova, A. A., & Demirsoy, Ö. (2012). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Baglilik Arasindaki Iliski: Hizmet Sektörü Calisanlari Üzerinde Ampirik Bir Arastirma/The relationship between organizational culture and organizational commitment: An empirical research on employees of service sector. Business and Economics Research Journal, 3(3), 49-76.

Çelik, V. (1994). Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Kültürün Verimlilik Kültürünün Oluşmasına Etkisi‖. II. Verimlilik Kongresi (Bildiriler). Ankara: MPM Yayın No: 540

Tiktaş, G. (2012) Örgüt Kültürü, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sessizlik İlişkisine Yönelik Bir İnceleme. [Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi].

Tanrıöğen, Z. M. (2013). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Tarzlarının Örgüt Kültürü ile İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi].

Erdem, F., & İşbaşı, J. Ö. (2001). Eğitim Kurumlarinda Örgüt Kültürü Ve Öğrenci Alt Kültürünün Algilamalari. Akdeniz İİBF Dergisi, 1(1), 33-57.

Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bökeoğlu, Ö. Ç., & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54(54), 211-233.

Cansu, O. C. (2006). Örgüt Kültürü ile Örgütsel İletişim Etkisi Ve Bir Şirket Uygulaması. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi].

Kalkan, A. (2013). Algılanan Örgüt Kültürünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Kuramsal ve Görgül Bir Araştırma. [Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi].

Sönmez, M. A. (2006). Meslek liselerinde örgüt kültürü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45(45), 85-108.

Seymen, O. T. (2008). Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Örgüt Kültürü Tipleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık

Yıldız, S. (2004). Örgüt Kültürü ve Kafkas Üniversitesi Akademik Personeli Arasında Paylaşılan Değerler. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi].

Sabuncuoğlu, Z. & Tüz M. (2001). Örgütsel Psikoloji, 6. Baskı. Bursa: Ezgi Kitabevi

Vural, Z. B. (2012). Kurum Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.

Tanrıöğen, Z. M., Baştürk, R., & Başer, M. U. (2014). İlköğretim okullarında cinsiyet ve örgütsel rollere göre örgüt kültürü algısı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 170-180.

Karasar, N. (2009). Research method. Ankara: Nobel Yayıncılık

Pulat, İ. (2010). Denizli ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgüt kültürü ve önemine ilişkin algıları. [Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi].

Terzi, A. R. (2005). İlköğretim okullarında örgüt kültürü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43(43), 423-442.

Terzi, A. R. (1999). Özel ve Devlet Liselerinde Örgüt Kültürü. [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi]

Terzi, A. R. (2000). Örgüt Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Işık, A. N. (2017). Başarılı Bir İlköğretim Okulunda Örgüt Kültürü; Etnografik Bir Durum Çalışması. [Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi].

Korkut, A. (2008). İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenlerin Örgüt Kültürünü Algılama Düzeyleri: Büyükçekmece Örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi].

Çayırdağ, N. (2006). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okul kültürünü algılayışları ile zorbalık eğilimleri ve zorbalıkla baş etme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi].

Downloads

Published

2024-05-23

Issue

Section

Articles