YAYIN ETİĞİ

TÜRKİYE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, daha önce yayımlanmadan önce, sunulan tüm makaleler için intihal durumunu kontrol edecektir. Eğer intihal içeriği editörler tarafından tespit edilirse, yazarı yeniden yazmak için bilgilendirilecektir. Tüm makale iThenticate® tarafından taranarak intihal önlenecektir. Her halükârda, gönderilen orijinal yazı % 25’ten fazlası intihal ise, o zaman makale reddedilecek ve aynı zamanda yazara bildirilecektir. Yayınlamak üzere TÜRKİYE MÜHENDİSLİK DERGİSİ’ne göndermeden önce içeriğinizi kontrol etmenizi ve intihal raporunu makalenize yükleme esnasında eklemenizi önemle öneririz. İntihal, tamamen güvenilir olmasa da bazı ücretsiz intihal programları kullanılması önerilir.

Hakemli çalışmalar, bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Türkiye Mühendislik Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir. En iyi yayın etiği standartları desteklenir ve yayın yanlış uygulamalarına (publication malpractices) karşı mümkün olan tüm önlemler alınır. Türkiye Mühendislik Dergisi yayıncı olarak, yayıncılığın tüm aşamalarında vesayet görevini son derece ciddiye alır, etik ve diğer sorumluluklarını kabul eder.

Yazarların Etik Sorumlulukları

 1. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışma daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ya da aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Türkçe veya başka bir dilde hiçbir yerde yayımlanmadığı, yayıma kabul edilmediği ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini yazar/yazarlar beyan ve taahhüt ederler. Dergiye yayımlanmak üzere makale gönderen yazar/yazarlar bu kuralları baştan kabul etmiş sayılır. Yayımlanan makalenin sorumluluğu yazara aittir. Makaledeki hiçbir görüş ve düşünce dergiye, editörlere, hakemlere veya yayıncı olan Türkiye Mühendislik Dergisi’ne yüklenemez ve yayınlanmış çalışma Türkiye Mühendislik Dergisi’ne gönderilemez.
 2. Başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmalarında eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir. Atıf yapma ve kaynakça oluşturmada APA 6 yazım kuralları dikkate alınmalıdır.
 3. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri belirtilmelidir.
 4. Değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar/yazarlar beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 5. Kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/ölçme araçları/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 6. Yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 7. Çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma dergiye gönderilemez.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 1. Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 2. Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 3. Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 4. Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 5. Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 6. Değerlendirmeyi yaparken nazik bir dil kullanmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Kabul ettikleri çalışmayı, zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Editörlerin Etik Sorumlulukları

 1. Tüm yayınlar, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık ve siyasi değerlerinden bağımsız olarak entelektüel içeriğine dayanılarak adalette değerlendirilir.
 2. Makalelerle ilgili kişisel bilgiler gizli tutulur.
 3. Makaleye ilişkin gözlemlenen çıkar çatışmasının açıklanması gerekir.
 4. Editör Kurulu, aday makalenin değerlendirmesini, dergi editör kurulu politikalarını ve intihal ve telif hakkı ihlaline karşı yasal olarak yasaklanan maddeleri temel alarak, gönderilen makaleler için yayın kararları alma sorumluluğunu üstlenir.

DERGİ POLİTİKASI

Türkiye Mühendislik Dergisi bilimsel araştırmaları bilim camiasına ücretsiz sunmanın bilginin dünya genelinde paylaşımını artıracağı ve eğitim alanında gelişmeye daha çok katkı sağlayacağı ilkesini benimseyerek ücretsiz yayın politikasını seçmiştir. Yayınlanan tüm makaleler açık erişime (open acess) sunulmuştur. Açık erişim (open Access-OA) dergileri, hukuki veya teknik engeller olmaksızın çevrimiçi olarak okuyucuya internet ortamında ulaşan bilimsel dergilerdir. Open Access (OA), sınırsız erişim ve yeniden kullanımın olanaklarını sunar. Bu nedenle açık erişim, mümkün olan en geniş kitleye ulaşma, tüm eserleri paylaşma ve bunları yeniden inşa etme ağını oluşturur. Dergiye gönderilen makale veya yazı için gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiçbir aşamasında ücret talep edilmemektedir. Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti ödemezler. Yayımlanan yazılar için yazara/yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir. Türkiye Mühendislik Dergisi yazılar için telif ücreti ödemez.